algemene voorwaarden

Horizon Training & Ontwikkeling In-company

HORIZON T&O

  • stelt alles in het werk om de met u overeengekomen trainingsdoelstellingen te realiseren;
  • verplicht zich tot absolute geheimhouding over alle door uw organisatie en uw medewerkers ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie;
  • stelt zich zodanig op dat het belang van de opdrachtgever en haar medewerkers centraal blijft staan;
  • verplicht zich strikt aan de overeengekomen trainingsdata te houden, behoudens onvoorziene omstandigheden;
  • brengt de opdrachtgever zowel telefonisch als schriftelijk op de hoogte indien Horizon T&O onverhoopt een training moet annuleren. Er worden in dit geval geen kosten in rekening gebracht.

ANNULERING

  • Annulering van in-company trajecten – of trainingen als onderdeel daarvan – kan schriftelijk plaatsvinden tot 4 weken voor aanvang van de eerste interventie zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Bij annulering tussen de 28 dagen en 15 voor aanvang van de eerste interventie wordt 50% van het honorarium in rekening gebracht. Bij annulering tussen de 15 en 7 dagen voor aanvang van de eerste interventie wordt 75% van het honorarium in rekening gebracht. Bij annulering korter dan 7 dagen voorafgaand aan de eerste interventie wordt het gehele honorarium in rekening gebracht.
  • Voor schriftelijke annulering van individuele coaching, intervisie en supervisie geldt een kosteloze annuleringstermijn van 28 dagen voor de afspraak. Bij annulering tussen 28 en 15 dagen voor aanvang van de afspraak wordt 25% van het honorarium in rekening gebracht. Bij annulering korter dan 15 dagen voorafgaand aan de afspraak wordt het gehele honorarium in rekening gebracht.
  • N.B. Deze regeling geldt ook indien een training/opleiding op initiatief van de opdrachtgever wordt verschoven.

KWALITEIT

Wij doen er alles aan een goede kwaliteit van de trainingen te waarborgen. Mocht u desondanks opmerkingen hebben ten aanzien van onze kwaliteit, dan kunt u zich schriftelijk richten tot de directie van Horizon T&O.

KLACHTEN

In geval van klachten met betrekking tot alle aspecten van de gevolgde training kan met zich tot de directie van Horizon T&O wenden.

AUTEURS- EN EIGENDOMSRECHT

Van het door Horizon T&O verstrekte lesmateriaal blijven alle rechten aan haar eigendomsrecht voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming van Horizon T&O mag niets uit de uitgave(n) worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of anderszins. Het is niet toegestaan het lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.

RAAMOVEREENKOMST

Indien er sprake is van een door beide partijen getekende raamovereenkomst, gelden de daarin gemaakte afspraken en vervallen deze leveringsvoorwaarden.

PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING

Indien Horizon Training & Ontwikkeling bij de uitvoering van de Overeenkomst in opdracht van Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt, zal Opdrachtgever de op deze site geplaatste Verwerkersovereenkomst aanvaarden waarin afspraken over de verwerking en beveiliging van deze persoonsgegevens zijn vastgelegd. Opdrachtgever kan te allen tijde in overleg met Horizon Training & Ontwikkeling wijzigingen daarin aanbrengen.

Opdrachtgever garandeert dat iedere verstrekking van (persoons)gegevens door Opdrachtgever aan Horizon Training & Ontwikkeling rechtmatig is en dat de verwerking van deze gegevens conform de Overeenkomst niet in strijd is met enige toepasselijke privacywet- en regelgeving.