over horizon

Wij willen alle talent binnen organisaties optimaal benutten

Wat maakt Horizon T&O uniek?

Horizon T&O brengt zowel de mens, het management als de organisatie op een zelfbewuste en inspirerende manier -aantoonbaar en duurzaam- rendement.

Horizon T&O is expert in talentontwikkeling. Wij brengen uw mensen en daarmee uw organisatie in beweging. Dat doen we met een heldere focus op het te behalen resultaat en de individuele bijdrage van uw medewerkers. Zo vergroten we het lerend vermogen van uw mensen en de organisatie.

Talentontwikkeling is volgens ons een interessante  invalshoek  om naar organisatieontwikkeling te kijken. Alle talent binnen organisaties benutten, zowel exclusief en inclusief, dat is onze missie. Door ons Lerend Werken concept ligt de focus daarbij op toegevoegde waarde. Lerend werken, dat is de toekomst, daar zijn wij van overtuigd.

De trainers zijn Horizon T&O

De trainers van Horizon T&O bewegen zich in de rol van adviseur, mentor, coach en regisseur. Hierdoor zijn ze meer dan trainer alleen. Altijd bezig om het juiste klimaat te scheppen voor nieuwe leermomenten.

Onze trainers hebben allemaal hun unieke talenten. Daar maken we gericht gebruik van. Dus hoe divers de ontwikkelingsbehoefte ook is, binnen het trainerscorps van Horizon T&O kan altijd met de juiste trainer de beste interventie geboden worden.

Horizon T&O streeft naar gedragsverandering

Horizon T&O richt zich tijdens verandertrajecten voor een belangrijk deel op het eigen gedrag. Want bij veranderingen speelt gedrag een centrale rol. Gedrag is dé schakel tussen voornemen en resultaat. Een mens die zijn eigen gedrag kan ‘managen’, is in staat om invloed uit te oefenen op anderen.

Horizon T&O borgt het ‘Leren in praktijk’

De focus ligt voor 70% op ‘leren door doen’. Hiermee bereikt Horizon T&O dat hetgeen je leert, ook daadwerkelijk beklijft. ‘Leren in de praktijk’ is voor een groot deel gericht op het natuurlijk ontwikkel vermogen van de mens. Tijdens ‘het doen’ vindt de ontwikkeling plaats.

Organisatiedoelstellingen worden gehanteerd als vertrekpunt, en het accent ligt zowel op de business doelen als op de persoonlijke ontwikkeling. Deze diepgang is het middel om in de praktijk resultaten te realiseren. Horizon T&O richt zich op het team en de manager of de professional om de doelstelling te realiseren. De manier waarop is divers, omdat ieder individu/team andere handvatten nodig heeft. 

Horizon T&O verbindt zich

Partnership en verbinding zijn voor Horizon T&O de start van elke samenwerking. Bij elk verzoek om een ontwikkelingstraject bepaalt Horizon T&O eerst de beweging die nodig is om de gewenste resultaten te behalen. Wij stellen ons t.o.v. de klant op als een betrokken partner om met elkaar, zowel met de professional als met de opdrachtgever, (en indien nodig met externe experts) de gewenste doelen te halen. We spreken zelfs van sturend partnership omdat wij expliciet vragen om een -omschreven/aangegeven- inbreng van de klant. Resultaten krijg je alleen als er van twee kanten wordt geïnvesteerd/meegewerkt.

Een intensieve samenwerking komt uit bij maatwerk. Tijdens de training zet Horizon T&O een helder stappenplan uit. Wij geloven in ‘stapsgewijs werken aan’.


Centraal staat de vraag: ‘Hoe kan en gaat Horizon T&O zich inzetten om de doelstellingen van de organisatie te realiseren?’

 

Talentontwikkeling